ಆಸ್ಕರ್‌ಗೆ 'RRR' ಬದಲು ಗುಜರಾತಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಚಲ್ಲೊ ಶೋ' ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ?

ಸರಿ

54.84%
17 Votes

ತಪ್ಪು

45.16%
14 Votes
Total Votes: 31
Thank you for voting