ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷೆ ನಟಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?

ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ

61.67%
885 Votes

ನಟನೆಗೆ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಯಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

19.72%
283 Votes

ಇದೆಲ್ಲಾ ಬರಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ

18.54%
266 Votes
Total Votes: 1,435
Thank you for voting