ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪರ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ?

ಸರಿ

61.4%
35 Votes

ತಪ್ಪು

38.6%
22 Votes
Total Votes: 57
Thank you for voting