ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪರ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ?

ಸರಿ

60.71%
34 Votes

ತಪ್ಪು

39.29%
22 Votes
Total Votes: 56
Thank you for voting