ಕೆಜಿಎಫ್ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.?

ಹಿಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿರುವುದು ತಪ್ಪು

25.06%
103 Votes

ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ

37.96%
156 Votes

ಇದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ

36.98%
152 Votes
Total Votes: 411
Thank you for voting