ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮೊದಲು ನಟಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ?