ಮಂಡ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ?

ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿ

34.38%
143 Votes

ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು

17.55%
73 Votes

ಅದು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು

48.08%
200 Votes
Total Votes: 416
Thank you for voting