ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಸಹೋದರರ ದುರಾಡಳಿತ ಕಾರಣವೇ?

ಹೌದು

79.55%
35 Votes

ಇಲ್ಲ

20.45%
9 Votes
Total Votes: 44
Thank you for voting