ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ?