ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ: ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದು?