ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಟ ದಿಗಂತ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ?