ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು?