ನಾಯಕ ನಟರ ಅತಿಯಾದ ಸಂಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕಾರಣವೇ?