'ಐ ಲವ್ ಯೂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?