'ಕಥಾ ಸಂಗಮ' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಹೇಗಿದೆ?

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

69.44%
175 Votes

ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ

11.11%
28 Votes

ನೋಡಿಲ್ಲ

19.44%
49 Votes
Total Votes: 252
Thank you for voting