'ಕಬ್ಜ' ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾ ಹೋಲುತ್ತಿದೆಯೇ?