'ಗಾಳಿಪಟ- 2' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೇಗಿದೆ ?

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

40%
24 Votes

ಪರವಾಗಿಲ್ಲ

35%
21 Votes

ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ

25%
15 Votes
Total Votes: 60
Thank you for voting