''ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರ ಮೇಲೆ ಆದ ಹಿಂಸೆ, ಗೋರಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿದ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಹಿಂಸೆ, ಹಿಂಸೆಯೇ'' ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯೇ?

Result as per date 25-06-2022

ಸರಿ

42.65%
29 Votes

ತಪ್ಪು

57.35%
39 Votes
Total Votes: 68
This Poll is Closed !