'ವಿಕ್ರಂ' ಹಿಂದೆನೇ '777 ಚಾರ್ಲಿ'ನೂ 100 ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುತ್ತಾ?