'ನಾಗಿಣಿ 2' ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕೆ? ಅಥವಾ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕೆ?

Result as per date 14-06-2022

ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ

80.7%
46 Votes

ಮುಂದುವರೆಸಲಿ

19.3%
11 Votes
Total Votes: 57
This Poll is Closed !