'ನಾಗಿಣಿ 2' ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕೆ? ಅಥವಾ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕೆ?