കലാഭവന്‍ ഷാജോണിന് മികച്ചൊരു സംവിധായകനാവാന്‍ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

69.44%
75 Votes

ഇല്ല

30.56%
33 Votes
Total Votes: 108
Thank you for voting