കലാഭവന്‍ ഷാജോണിന് മികച്ചൊരു സംവിധായകനാവാന്‍ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

69.52%
73 Votes

ഇല്ല

30.48%
32 Votes
Total Votes: 105
Thank you for voting