കലാഭവന്‍ ഷാജോണിന് മികച്ചൊരു സംവിധായകനാവാന്‍ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?