ചിയാന്‍ വിക്രമിന്റെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം മഹാവീര്‍ കര്‍ണ്ണ വിജയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

53.52%
76 Votes

ഇല്ല

46.48%
66 Votes
Total Votes: 142
You have already voted