ചിയാന്‍ വിക്രമിന്റെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം മഹാവീര്‍ കര്‍ണ്ണ വിജയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

54.41%
74 Votes

ഇല്ല

45.59%
62 Votes
Total Votes: 136
Thank you for voting