ചിയാന്‍ വിക്രമിന്റെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം മഹാവീര്‍ കര്‍ണ്ണ വിജയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?