നിവിന്‍ പോളി-രാജീവ് രവി കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന തുറമുഖം വിജയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?