ബിഗ്ബിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ബിലാല്‍ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?