മധുരരാജയിലൂടെ മമ്മൂട്ടി ആദ്യ നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

59.64%
198 Votes

ഇല്ല

40.36%
134 Votes
Total Votes: 332
Thank you for voting