വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഹൃദയം' വിജയമാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

65.08%
82 Votes

ഇല്ല

34.92%
44 Votes
Total Votes: 126
Thank you for voting