സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ ബോക്‌സോഫീസ് കലക്ഷനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

35.29%
24 Votes

ഇല്ല

64.71%
44 Votes
Total Votes: 68
Thank you for voting