സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ ബോക്‌സോഫീസ് കലക്ഷനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

34.78%
24 Votes

ഇല്ല

65.22%
45 Votes
Total Votes: 69
Thank you for voting