സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ ബോക്‌സോഫീസ് കലക്ഷനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?