அமலா பாலின் ஆடை படத்தை எதிர்பார்க்கிறீர்களா? மரண வெயிட்டிங்