இந்த ஆண்டு யார் படத்துக்கு வரவேற்பு அதிகம், யாருக்கு வெற்றி ஆண்டாக கருதுகிறீர்கள்