பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து இன்று யார் வெளியேறுவார்?