ఈ వారం మీరు చూడబోయే సినిమా ఏది?

కవచం

27.22%
227 Votes

నెక్ట్స్ ఏంటి?

11.15%
93 Votes

సుబ్రహ్మణ్యపురం

52.88%
441 Votes

శుభలేఖలు

8.75%
73 Votes
Total Votes: 834
Thank you for voting