ఈ వారం మీరు చూడబోయే సినిమా ఏది?

కవచం

26.99%
227 Votes

నెక్ట్స్ ఏంటి?

11.41%
96 Votes

సుబ్రహ్మణ్యపురం

52.44%
441 Votes

శుభలేఖలు

9.16%
77 Votes
Total Votes: 841
Thank you for voting