ఈ వారం మీరు చూడబోయే సినిమా ఏది?

కవచం

26.96%
227 Votes

నెక్ట్స్ ఏంటి?

11.4%
96 Votes

సుబ్రహ్మణ్యపురం

52.38%
441 Votes

శుభలేఖలు

9.26%
78 Votes
Total Votes: 842
Thank you for voting