ఈ వారం మీరు చూడబోయే సినిమా ఏది?

కవచం

27.16%
226 Votes

నెక్ట్స్ ఏంటి?

11.18%
93 Votes

సుబ్రహ్మణ్యపురం

52.88%
440 Votes

శుభలేఖలు

8.77%
73 Votes
Total Votes: 832
Thank you for voting