‘పేట’ సినిమా ఎలా ఉంది? మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?

చాలా బావుంది

36.41%
154 Votes

యావరేజ్ మూవీ

43.74%
185 Votes

నచ్చలేదు

19.86%
84 Votes
Total Votes: 423
Thank you for voting