‘పేట’ సినిమా ఎలా ఉంది? మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?

చాలా బావుంది

36.38%
155 Votes

యావరేజ్ మూవీ

43.66%
186 Votes

నచ్చలేదు

19.95%
85 Votes
Total Votes: 426
Thank you for voting