‘పేట’ సినిమా ఎలా ఉంది? మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?

చాలా బావుంది

36.32%
154 Votes

యావరేజ్ మూవీ

43.87%
186 Votes

నచ్చలేదు

19.81%
84 Votes
Total Votes: 424
Thank you for voting