‘పేట’ సినిమా ఎలా ఉంది? మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?

చాలా బావుంది

36.3%
155 Votes

యావరేజ్ మూవీ

43.79%
187 Votes

నచ్చలేదు

19.91%
85 Votes
Total Votes: 427
Thank you for voting