‘పేట’ సినిమా ఎలా ఉంది? మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?

చాలా బావుంది

36.24%
154 Votes

యావరేజ్ మూవీ

43.76%
186 Votes

నచ్చలేదు

20%
85 Votes
Total Votes: 425
Thank you for voting