శ్రీదేవి, మాధురీ దీక్షిత్ గొప్ప డ్యాన్సర్లా అంటూ బాలకృష్ణ చేసిన వ్యాఖ్యలు సమర్ధనీయమా?