ആൻഡ്രോയിഡോ ഐഫോണോ? ഏതാണ് നിങ്ങൾ സെലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്?

ഐഫോൺ

71.43%
5 Votes

ആൻഡ്രോയിഡ്

28.57%
2 Votes
Total Votes: 7
Thank you for voting