ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനായി സെല്ലുലാർ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ തരംഗ ആവൃത്തി ?