ആൻഡ്രോയിഡോ ഐഫോണോ? ഏതാണ് നിങ്ങൾ സെലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്?

Result as per date 30-09-2022

ഐഫോൺ

57.14%
8 Votes

ആൻഡ്രോയിഡ്

42.86%
6 Votes
Total Votes: 14
This Poll is Closed !