నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

9.22%
20 Votes

నోకియా 3

7.37%
16 Votes

నోకియా 5

6.45%
14 Votes

నోకియా 6

25.35%
55 Votes

నోకియా 8

29.95%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

21.66%
47 Votes
Total Votes: 217
Thank you for voting