నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

8.92%
19 Votes

నోకియా 3

7.51%
16 Votes

నోకియా 5

6.1%
13 Votes

నోకియా 6

24.88%
53 Votes

నోకియా 8

30.52%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

22.07%
47 Votes
Total Votes: 213
Thank you for voting