నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

9.13%
20 Votes

నోకియా 3

7.76%
17 Votes

నోకియా 5

6.39%
14 Votes

నోకియా 6

25.11%
55 Votes

నోకియా 8

29.68%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

21.92%
48 Votes
Total Votes: 219
Thank you for voting