నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

8.13%
17 Votes

నోకియా 3

7.18%
15 Votes

నోకియా 5

5.74%
12 Votes

నోకియా 6

25.36%
53 Votes

నోకియా 8

31.1%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

22.49%
47 Votes
Total Votes: 209
Thank you for voting