నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

8.53%
18 Votes

నోకియా 3

7.58%
16 Votes

నోకియా 5

5.69%
12 Votes

నోకియా 6

25.12%
53 Votes

నోకియా 8

30.81%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

22.27%
47 Votes
Total Votes: 211
Thank you for voting