నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

8.8%
19 Votes

నోకియా 3

7.41%
16 Votes

నోకియా 5

6.48%
14 Votes

నోకియా 6

25.46%
55 Votes

నోకియా 8

30.09%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

21.76%
47 Votes
Total Votes: 216
Thank you for voting