నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

8.17%
17 Votes

నోకియా 3

6.73%
14 Votes

నోకియా 5

5.77%
12 Votes

నోకియా 6

25.48%
53 Votes

నోకియా 8

31.25%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

22.6%
47 Votes
Total Votes: 208
Thank you for voting